Řešení 7

Otázka 38:

Dle pravidel: Pro charakteristiku odbití dle pravidel, odpovězte, zda tvrzení platí či nikoliv.

A/ míč se může dotknout kterékoliv části tělaAnoNe
B/ míč může být chycen a / nebo hozen.AnoNe
C/ míč se může dotknout různých částí těla, pouze nastanou-li doteky současně.AnoNe
D/ při blokování mohou nastat následné doteky jednoho nebo více blokujících za předpokladu, že se vyskytnou v průběhu více akcíAnoNe
E/ při prvním odbití míče družstvem se nesmí míč dotknout postupně různých částí těla za předpokladu, že se tyto doteky vyskytnou v průběhu jedné akceAnoNe

A/ 9.2.1 Míč se může dotknout kterékoliv části těla.
B/ 9.2.2 Míč nesmí být chycen a / nebo hozen.
C/ 9.2.3 Míč se může dotknout různých částí těla, pouze nastanou-li doteky současně.
D/ 9.2.3.1 při blokování mohou nastat následné doteky jednoho nebo více blokujících za předpokladu, že se vyskytnou v průběhu jedné akce
E/ 9.2.3.2 při prvním odbití míče družstvem se může míč dotknout postupně různých částí těla za předpokladu, že se tyto doteky vyskytnou v průběhu jedné akce


Otázka 39:

Dle pravidel: Z volné zóny soupeře může být míč zahrán zpět v rámci povoleného počtu odbití. Co musí platit?

A/ míč musí přeletět svislou rovinu sítě do soupeřovy volné zóny zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletuAnoNe
B/ při dobíhání a odehrání se může hráč dotknout soupeřova poleAnoNe
C/ míč hraný zpět, přeletí svislou rovinu sítě v libovolném místěAnoNe
D/ míč hraný zpět, přeletí svislou rovinu sítě opět zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletu na téže straně hřištěAnoNe

A/ 10.1.2 Míč, který přeletěl svislou rovinu sítě do soupeřovy volné zóny zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletu, může být v rámci povoleného počtu odbití družstva zahrán zpět …
B/ 10.1.2.1 se hráč nedotkne soupeřova pole
C/ 10.1.2.2 míč hraný zpět, přeletí svislou rovinu sítě opět zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletu na téže straně hřiště
D/ 10.1.2.2 míč hraný zpět, přeletí svislou rovinu sítě opět zcela nebo částečně vnějším prostorem přeletu na téže straně hřiště


Otázka 40:

Dle pravidel: Co je chybou?

A/ míč je zahrán do sítě a je příčinou toho, že se síť dotkne soupeřeAnoNe
B/ hráč se dotkne sloupků, provazů nebo jakýchkoliv jiných předmětů vně anténky, včetně vlastní sítě za předpokladu, že tento dotek nepřekáží ve hřeAnoNe
C/ hráč se dotkne sítě mezi oběma anténkami, v průběhu akce hraní míčeAnoNe
D/ hráč se v prostoru soupeře dotkne míče nebo protihráče před soupeřovým útočným úderemAnoNe
E/ hráč nepřekáží soupeři ve hře, když pronikne do prostoru soupeře pod sítíAnoNe

A/ 11.3.3 Je-li míč zahrán do sítě a je příčinou toho, že se síť dotkne soupeře, nejedná se o chybu.
B/ 11.3.2 Hráč se může dotknout sloupků, provazů nebo jakýchkoliv jiných předmětů vně anténky, včetně vlastní sítě za předpokladu, že tento dotek nepřekáží ve hře
C/ 11.3.1 Dotek sítě hráčem mezi oběma anténkami, v průběhu akce hraní míče, je chybou
D/ 11.4.1 Hráč se v prostoru soupeře dotkne míče nebo protihráče před soupeřovým útočným úderem
E/ 11.4.2 Hráč překáží soupeři ve hře, když pronikne do prostoru soupeře pod sítí.
11.2.1 Pronikat pod sítí do prostoru soupeře je dovoleno za předpokladu, že se tím nepřekáží soupeři ve hře.


Otázka 41:

Dle pravidel: Co je platné dle pravidel ohledně provedení podání?

A/ míč může být udeřen kteroukoliv částí těla poté, co byl nadhozen nebo puštěn z ruky(ou).AnoNe
B/ je dovolen pouze jeden nadhoz nebo puštění míčeAnoNe
C/ V okamžiku úderu do míče při podání nebo odrazu při podání ve výskoku se podávající může dotýkat hřiště (včetně koncové čáry) nebo povrchu hrací plochy mimo zónu podáníAnoNe
D/ Podávající hráč musí udeřit do míče v průběhu pěti sekund po zapískání prvního rozhodčího, jímž dává pokyn k podáníAnoNe
E/ Podání provedené před zapískáním rozhodčího je anulováno a opakuje seAnoNe

A/ 12.4.1 Míč musí být udeřen jednou rukou nebo kteroukoliv částí paže poté, co byl nadhozen nebo puštěn z ruky(ou)
B/ 12.4.2 Je dovolen pouze jeden nadhoz nebo puštění míče
C/ 12.4.3 V okamžiku úderu do míče při podání nebo odrazu při podání ve výskoku se podávající nesmí dotýkat hřiště (včetně koncové čáry) nebo povrchu hrací plochy mimo zónu podání.
D/ 12.4.4 Podávající hráč musí udeřit do míče v průběhu osmi sekund po zapískání prvního rozhodčího, jímž dává pokyn k podání.
E/ 12.4.5 Podání provedené před zapískáním rozhodčího je anulováno a opakuje se


Otázka 42:

Dle pravidel: Které tvrzení je pravdivé?

A/ dotek míče při bloku je započítán jako odbití družstvaAnoNe
B/ následně, po doteku míče na bloku má družstvo právo na tři odbití k vrácení míčeAnoNe
C/ první odbití po bloku může být provedeno kterýmkoliv hráčem včetně toho, který se dotkl míče při blokuAnoNe
D/ blokovat soupeřovo podání je dovolenoAnoNe
E/ libero se může zúčastnit pokusu o skupinový blokAnoNe
F/ hráč zadní řady se může zúčastnit dokončeného blokuAnoNe

A/ 14.4.1 Dotek míče při bloku není započítán jako odbití družstva
B/ 14.4.1 Následně, po doteku míče na bloku má družstvo právo na tři odbití k vrácení míče.
C/ 14.4.2 První odbití po bloku může být provedeno kterýmkoliv hráčem včetně toho, který se dotkl míče při bloku
D/ 14.5 Blokování podání – Blokovat soupeřovo podání je zakázáno.
14.6 Chyby při blokování14.6.3 Blokování soupeřova podání.
E/ 14.6 Chyby při blokování – 14.6.6 Libero se pokusí o blok sám nebo se zúčastní pokusu o skupinový blok
19.3.1.3 Libero nesmí podávat, blokovat ani se pokoušet o blok.
F/ 14.6 Chyby při blokování 14.6.2 Hráč zadní řady nebo libero dokončí blok, anebo se dokončeného bloku zúčastní.


Otázka 43:

Dle pravidel: Hráč základní sestavy č.6 je vystřídán hráčem č.12. V témže setu:

A/ může hráč č.6 vystřídat libovolného hráčeAnoNe
B/ může být hráč č.12 vystřídán libovolným hráčemAnoNe
C/ může být hráč č.12 vystřídán pouze hráčem č.6AnoNe
D/ poté co se na hřiště vrátil hráč č.6 může být znovu vystřídán libovolným hráčemAnoNe
E/ poté co byl hráč č.12 vystřídán zpět hráčem č.6, může vystřídat znovu jiného hráče základní sestavyAnoNe
F/ může hráč č.6 vystřídat pouze hráče č.12AnoNe

A/ D/ F/ 15.6.1 Hráč základní sestavy může opustit hru, ale pouze jedenkrát za set, a vstoupit zpět do hry, ale jenom jedenkrát za set, a to pouze na své původní místo v základní sestavě
B/ C/ E/ F/ 15.6.2 Střídající hráč může vstoupit do hry na místo hráče základní sestavy, ale pouze jednou za set, a může být střídán zpět tím stejným hráčem základní sestavy.


Otázka 44:

Dle pravidel: Je neoprávněné žádat o řádné přerušení hry:

A/ během rozehry nebo v okamžiku, či po zapískání na podáníAnoNe
B/ neoprávněným členem družstvaAnoNe
C/ po vyčerpání povoleného počtu oddechových časů a střídáníAnoNe
D/ pro druhé střídání téhož družstva ve stejném přerušení s výjimkou zranění/zdravotní indispozice/vyloučení/diskvalifikace hráče ve hřeAnoNe

A/ 15.11.1.1 během rozehry nebo v okamžiku, či po zapískání na podání
B/ 15.11.1.2 neoprávněným členem družstva
C/ 15.11.1.4 po vyčerpání povoleného počtu oddechových časů a střídání
D/ 15.11.1.3 pro druhé střídání téhož družstva ve stejném přerušení (tzn. před koncem následující dokončené rozehry) s výjimkou zranění / zdravotní indispozici / vyloučení / diskvalifikace hráče ve hře


Otázka 45:

Dle pravidel: Zdržování hry je neoprávněná činnost družstva, která brání znovuzahájení hry. Co je považováno za zdržování?

A/ zdržování řádných přerušení hryAnoNe
B/ prodlužování přerušení i po pokynu k zahájení hryAnoNe
C/ žádost o nedovolené střídáníAnoNe
D/ opakování neoprávněné žádostiAnoNe
E/ zdržování hry členem družstvaAnoNe

A/ 16.1.1 zdržování řádných přerušení hry
B/ 16.1.2 prodlužování přerušení i po pokynu k zahájení hry
C/ 16.1.3 žádost o nedovolené střídání
D/ 16.1.4 opakování neoprávněné žádosti
E/ 16.1.5 zdržování hry členem družstva.


Otázka 46:

Dle pravidel: Která tvrzení týkající se libera jsou v souladu s pravidly?

A/ liberu je dovoleno vyměnit kteréhokoliv hráčeAnoNe
B/ není mu dovoleno dokončit útočný úder odkudkoliv (zahrnující hřiště a volnou zónu), jestliže se míč v okamžiku doteku nachází zcela výše než je horní okraj sítěAnoNe
C/ nesmí podávat, blokovat, ale může se pokoušet o blokAnoNe
D/ hráč nesmí dokončit útočný úder, když je míč zcela výše než je horní okraj sítě, jestliže k němu směřuje od libera zahraný míč vrchním odbitím prsty ve vlastní přední zóněAnoNe
E/ výměny liberem jsou považovány za střídáníAnoNe
F/ mezi dvěma výměnami liber musí být uskutečněna dokončená rozehra (vyjma situací, kdy v důsledku uděleného trestu se družstvo otáčí a libero postoupí do pozice 4 nebo rozehra není dokončena, neboť se aktivní libero stane neschopné pokračovat ve hře)AnoNe
G/ aktivní libero může být vyměněno pouze řádně jím vyměněným hráčem do stávajícího postavení nebo druhým liberemAnoNe
H/ jakékoliv výměny liber mohou být uskutečněny kdykolivAnoNe
I/ výměna libera uskutečněná po zapískání na podání, ale dříve než podávající udeří do míče, nesmí být odmítnuta bez dalších reakcí rozhodčíchAnoNe
J/ opakované opožděné výměny liber vedou k okamžitému přerušení hry a udělení sankce za zdržováníAnoNe
K/ libero a vyměněný hráč smějí vstupovat a opouštět hřiště pouze skrze „zónu střídání“AnoNe
L/ nedovolená výměna libera musí být posuzována stejně jako nedovolené střídáníAnoNe

A/ 19.3.1.1 Liberu je dovoleno vyměnit kteréhokoliv hráče zadní řady
B/ 19.3.1.2 Je omezen hrát jako hráč zadní řady a není mu dovoleno dokončit útočný úder odkudkoliv (zahrnující hřiště a volnou zónu), jestliže se míč v okamžiku doteku nachází zcela výše než je horní okraj sítě
C/ 19.3.1.3 Libero nesmí podávat, blokovat ani se pokoušet o blok
D/ 19.3.1.4 Hráč nesmí dokončit útočný úder, když je míč zcela výše než je horní okraj sítě, jestliže k němu směřuje od libera zahraný míč vrchním odbitím prsty ve vlastní přední zóně.
E/ 19.3.2.1 Výměny liberem nejsou považovány za střídání
F/ 19.3.2.1 Počet výměn není omezen, ale mezi dvěma výměnami liber musí být uskutečněna dokončená rozehra (vyjma situací, kdy v důsledku uděleného trestu se družstvo otáčí a libero postoupí do pozice 4 nebo rozehra není dokončena, neboť se aktivní libero stane neschopné pokračovat ve hře)
G/ 19.3.2.2 Aktivní libero může být vyměněno pouze řádně jím vyměněným hráčem do stávajícího postavení nebo druhým liberem.
H/ 19.3.2.4 Jakékoliv výměny liber musí být uskutečněny pouze, když je míč mimo hru, a dříve, než dal rozhodčí zapískáním pokyn k podání
I/ 19.3.2.5 Výměna libera uskutečněná po zapískání na podání, ale dříve než podávající udeří do míče, nesmí být odmítnuta; avšak po skončení rozehry musí být kapitán ve hře informován, že tento postup není dovolen a jeho opakování bude předmětem sankce za zdržování
J/ 19.3.2.6 Opakované opožděné výměny liber vedou k okamžitému přerušení hry a udělení sankce za zdržování
K/ 19.3.2.7 Libero a vyměněný hráč smějí vstupovat a opouštět hřiště pouze skrze „zónu výměny libera“
L/ 19.3.2.9 Nedovolená výměna libera musí být posuzována stejně jako nedovolené střídání


Otázka 47:

Dle pravidel: Co platí pro určení nového libera u družstva s jedním liberem stane-li se toto libero neschopné pokračovat ve hře:

A/ může trenér (v případě nepřítomnosti trenéra kapitán ve hře) znovu určit jako libero pro zbytek utkání kteréhokoliv jiného hráče (vyjma vyměněného hráče), který není v okamžiku znovu určení na hřištiAnoNe
B/ může být nahrazeno řádně jím vyměněným hráčem nebo okamžitě a přímo na hřišti nově určeným liberemAnoNe
C/ libero, které bylo předmětem nového určení se může po zotavení vrátit do utkáníAnoNe
D/ pokud se nově určené libero stane nebo je prohlášeno za neschopné pokračovat ve hře, nejsou další nová určení povolenaAnoNe
E/ jestliže trenér žádá, aby nově určeným liberem byl kapitán družstva, bude toto povolenoAnoNe
F/ určení nového libera se nezaznamenáváAnoNe

A/ 19.4.2.1 …… může trenér (v případě nepřítomnosti trenéra kapitán ve hře) znovu určit jako libero pro zbytek utkání kteréhokoliv jiného hráče (vyjma vyměněného hráče), který není v okamžiku znovu určení na hřišti
B/ 19.4.2.2 Jestliže se „aktivní“ libero stane neschopné pokračovat ve hře, může být nahrazeno řádně jím vyměněným hráčem nebo okamžitě a přímo na hřišti nově určeným liberem…..
C/ 19.4.2.2 ……. Libero, které je prohlášeno za neschopné pokračovat ve hře, nesmí po zbytek utkáni hrát
D/ 19.4.2.4 Pokud se nově určené libero stane nebo je prohlášeno za neschopné pokračovat ve hře, jsou další nová určení povolena
E/ 19.4.2.5 Jestliže trenér žádá, aby nově určeným liberem byl kapitán družstva, bude toto povoleno
F/ 19.4.2.6 V případě nového určení libera musí být číslo hráče, který je určen jako nové libero, zaznamenáno do zápisu o utkání v části „poznámky“ …….


Otázka 48:

Dle pravidel: Je-li člen družstva sankcionován vyloučením, znamená to, že:

A/ družstvo je potrestáno bodem a podáním pro soupeřeAnoNe
B/ tento člen se nesmí účastnit hry do konce setu a musí odejít do šatny družstva do skončení probíhajícího setu bez dalších důsledků.AnoNe
C/ se dopustil nadávky, urážlivých slov nebo gest nebo jakékoliv jednání vyjadřující pohrdáníAnoNe
D/ se dopustil druhého hrubého chováníAnoNe
E/ se dopustil výhružného jednáníAnoNe

A/ 21.3.2.1 Člen družstva, který byl sankcionován vyloučením, se nesmí účastnit hry do konce setu a musí odejít do šatny družstva do skončení probíhajícího setu bez dalších důsledků. Vyloučený trenér ztrácí své právo zasahovat v setu a musí odejít do šatny družstva do skončení probíhajícího setu bez dalších důsledků.
(21.3.1 Trest: První hrubé chování kteréhokoliv člena družstva je sankcionováno bodem a podáním pro soupeře)
B/ 21.3.2.1 Člen družstva, který byl sankcionován vyloučením, se nesmí účastnit hry do konce setu a musí odejít do šatny družstva do skončení probíhajícího setu bez dalších důsledků
C/ 21.2.2 Urážlivé chování: nadávky, urážlivá slova nebo gesta nebo jakékoliv jednání vyjadřující pohrdání
21.3.2.2 První urážlivé chování kteréhokoliv člena družstva je sankcionováno vyloučením bez dalších důsledků.
D/ 21.3.2.3 Druhé hrubé chování téhož člena družstva ve stejném utkání je sankcionováno vyloučením bez dalších důsledků
E/ 21.3.2.1 Člen družstva, který byl sankcionován vyloučením, se nesmí účastnit hry do konce setu a musí odejít do šatny družstva do skončení probíhajícího setu bez dalších důsledků. Vyloučený trenér ztrácí své právo zasahovat v setu a musí odejít do šatny družstva do skončení probíhajícího setu bez dalších důsledků.
(21.2.3 Agrese: uskutečnění tělesného napadení, agresivní nebo výhružné jednání
21.3.3.2 První fyzická agrese, naznačená agrese nebo vyhrožování je sankciována diskvalifikací bez dalších důsledků)


Otázka 49:

Dle pravidel: Jakou signalizaci rozhodčí ukáže?

A/ hráč je vyloučenžlutá a červená karta společně
B/ družstvo se dopustilo mírně nevhodného chování a již bylo ústně napomínánožlutá karta
C/ hráč se dopustil druhého hrubého chovánížlutá a červená karta společně
D/ trenér se dopustil mírně nevhodného chování poté co družstvo již bylo napomínáno žlutou kartoučervená karta
E/ hráč se dopustil hrubého chováníčervená karta
F/ asistent trenéra se dopustil po třetí hrubého chovánížlutá a červená karta odděleně
G/ hráč byl diskvalifikovánžlutá a červená karta odděleně

A/ 21.6 Přehled nevhodného chování a užití karet … Vyloučení: znamení – žlutá a červená karta společně
B/ 21.6 Přehled nevhodného chování a užití karet … Napomenutí: Fáze 2: znamení – žlutá karta
C/ 21.6 Přehled nevhodného chování a užití karet … Vyloučení: znamení – žlutá a červená karta společně
(21.3.2.3 Druhé hrubé chování téhož člena družstva ve stejném utkání je sankcionováno vyloučením bez dalších důsledků)
D/ 21.6 Přehled nevhodného chování a užití karet … Trest: znamení – červená karta
(21.4.2 Opakované nevhodné chování téhož člena družstva ve stejném utkání je sankcionováno progresivně (člen družstva obdrží vyšší sankci za každý následující přestupek))
E/ 21.6 Přehled nevhodného chování a užití karet … Trest: znamení – červená karta
(21.3.1 Trest: První hrubé chování kteréhokoliv člena družstva je sankcionováno bodem a podáním pro soupeře.)
F/ 21.6 Přehled nevhodného chování a užití karet … Diskvalifikace: znamení – žlutá a červená karta odděleně
(21.3.3.4 Třetí hrubé chování téhož člena družstva ve stejném utkání je sankcionováno diskvalifikací bez dalších důsledků)
G/ 21.6 Přehled nevhodného chování a užití karet … Diskvalifikace: znamení – žlutá a červená karta odděleně