Řešení 12

Otázka 108:

Dle pravidel: Jaké je pořadí signalizace prvního rozhodčího při přerušení hry?

 • zapíská – současně ukáže stranu, která bude podávat a podstatu chyby
 • zapíská – ukáže podstatu chyby – ukáže stranu, která bude podávat
 • zapíská – ukáže stranu, která bude podávat – ukáže podstatu chyby

22.2.3.1 Je-li zapískána chyba prvním rozhodčím, signalizuje v pořadí:
a) družstvo, které bude podávat;
b) podstatu chyby;
c) chybujícího hráče (je-li to nezbytné).


Otázka 109:

Dle pravidel: Výjimečné střídání lze využít:

 • pro každého hráče včetně libera
 • v případě zranění nebo zdravotní indispozice nebo vyloučení či dikvalifikace a není možné provést řádné střídání
 • pouze v rámci povoleného počtu řádných střídání

15.7 Výjimečné střídání
Hráč (vyjma libera), který nemůže pokračovat ve hře z důvodu zranění nebo zdravotní indispozice nebo vyloučení či diskvalifikace musí být vystřídán řádně. Pokud to není možné, je družstvo oprávněno použít „výjimečné“ střídání nad omezení pravidlem 15.6.


Otázka 110:

Dle pravidel: Jaký je míč, když přeletí zcela spodní prostor přeletu pod sítí?

 • míč ve hře
 • míč mimo hru
 • míč v hřišti
 • míč mimo

Míč je mimo, když
8.4.5 přeletí zcela spodní prostor přeletu pod sítí.


Otázka 111:

Dle pravidel: Jak zareaguje rozhodčí, jestliže se hráč č.6 ve 3.setu dopustí mírně nevhodného chování, když v 1.setu byl hráč č.4 sankcionován vyloučením za urážlivé chování?

 • hráče č.6 diskvalifikuje
 • hráče č.6 napomene (slovně nebo žlutou kartou)
 • hráče č.6 vyloučí

21.1 Mírně nevhodné chování
Přestupky vyplývající z mírně nevhodného chování nejsou předmětem sankcí.
21.4.3 Vyloučení nebo diskvalifikace, jako důsledek urážlivého chování nebo agrese, nevyžaduje žádnou předcházející sankci.


Otázka 112:

Dle pravidel: Každé družstvo má právo určit ze seznamu hráčů uvedených v zápise o utkání libera.

 • má-li v tomto seznamu třináct nebo čtrnáct hráčů, pak musí mít 2 libera
 • má-li v tomto seznamu třináct nebo čtrnáct hráčů, pak může mít až 2 libera
 • vždy z toho seznamu musí určit dvě libera

19.1.1 Každé družstvo má právo určit ze seznamu hráčů uvedených v zápise o utkání až dva specializované obranné hráče: “libera”.
Ve světových a oficiálních soutěžích FIVB kategorie dospělých, pokud má družstvo má více než 12 hráčů zaznamenaných do zápisu o utkání je povinnost v sestavě družstva mít dvě Libera.


Otázka 113:

Dle pravidel: Co platí dle znění pravidel?

 • hráč nesmí odbít míč dvakrát po sobě (vyjma některých pavidel)
 • k odbití míče může hráč na hrací ploše použít dopomoci kteréhokoliv spoluhráče nebo vystoupit na jakýkoliv předmět či zařízení.
 • dotknou-li se oba soupeři současně míče nad sítí a letí-li pak takovýto míč „mimo“, je to oboustranná chyba

9.1.1 Následné doteky
Hráč nesmí odbít míč dvakrát po sobě (vyjma prav. 9.2.3; 14.2 a 14.4.2).


Otázka 114:

Dle pravidel: Všechny sankce za nevhodné chování:

 • jsou platné pro každý set zvlášť
 • zůstávají v platnosti po celé utkání
 • jsou sankcemi kolektivními

21.4.1 Všechny sankce za nevhodné chování jsou sankcemi individuálními, zůstávají v platnosti po celé utkání a jsou zaznamenávány do zápisu o utkání.


Otázka 115:

Dle pravidel: Přestávka (čas mezi sety):

 • všechny trvají 3 minuty
 • všechny trvají 5 minut
 • všechny trvají jen tak dlouho, aby si družstva stihla vyměnit strany a zapsat základní postavení do dalšího setu

18.1 Přestávky
Přestávka je čas mezi sety. Všechny přestávky trvají tři minuty


Otázka 116:

Dle pravidel: Mimo jiné, výskok, úder (nebo pokus) a bezpečný dopad hráče do okamžiku, kdy je připraven na novou akci, pravidla označují jako:

 • útočný úder
 • akce hraní míčem
 • blok

11.3.1 Dotek sítě hráčem mezi oběma anténkami, v průběhu akce hraní míče, je chybou. Akce hraní míčem zahrnuje (mimo jiné) výskok, úder (nebo pokus) a bezpečný dopad hráče do okamžiku, kdy je připraven na novou akci.


Otázka 117:

Dle pravidel: Dopustí-li se člen družstva první fyzické agrese, naznačené agrese nebo vyhrožování:

 • je sankcionován diskvalifikací a musí odejít do šatny družstva do skončení probíhajícího setu
 • je sankcionován diskvalifikací, pokud je na hřišti, musí být okamžitě vystřídán a musí na zbytek utkání odejít do šatny družstva bez dalších důsledků.
 • je sankcionován vyloučením a musí odejít do šatny družstva po zbytek utkání

21.3.3.1 Člen družstva sankcionovaný diskvalifikací musí být, pokud je na hřišti, okamžitě střídaný řádně / výjimečně a musí na zbytek utkání odejít do šatny družstva bez dalších důsledků.


Otázka 118:

Dle pravidel: Opakovaná neoprávněná žádost stejného družstva:

 • pouze ve stejném setu, znamená zdržování
 • v utkání je zamítnuta a zaznamenána do zápisu o utkání bez dalších důsledků
 • v utkání, znamená zdržování

15.11.3 Jakákoliv další neoprávněná žádost stejného družstva v utkání znamená zdržování.

Neoprávněná činnost družstva, která brání znovuzahájení hry, je zdržování a mezi jiným zahrnuje:
16.1.4 opakování neoprávněné žádosti;


Otázka 119:

Dle pravidel: První podání v prvním setu a rozhodujícím pátém(resp. třetím) setu provádí:

 • družstvo určené při losování
 • družstvo po dohodě kapitánů družstev
 • družstvo určené rozhodčím

7.1 Losování
Před utkáním provádí první rozhodčí losování, aby se rozhodlo o prvním podání a stranách hřiště v prvním setu. Bude-li se hrát rozhodující set, provede se nové losování.

12.1.1 První podání v prvním setu, stejně jako v rozhodujícím pátém setu, provádí družstvo určené losováním.


Otázka 120:

Dle pravidel: Napomenutí udělením žluté karty znamená:

 • že družstvo je potrestáno ztrátou rozehry
 • že člen družstva (a potažmo družstvo) dosáhl sankční úrovně pro toto utkání
 • že člen družstva se dopustil jednání v rozporu s dobrými mravy nebo morálními principy

21.1 Mírně nevhodné chování
…….
2. stupeň: udělením žluté karty dotčenému členu družstva. Toto formální napomenutí není samo o sobě sankcí, ale symbolem, že člen družstva (a potažmo družstvo) dosáhl sankční úrovně pro toto utkání. Toto je zaznamenáno do zápisu o utkání, ale nemá to bezprostřední důsledky.


Otázka 121:

Dle pravidel: Řádná přerušení hry mohou být požadována:

 • kterýmkoliv členem družstva uvedeným v zápise o utkání
 • trenérem nebo kapitánem družstva
 • trenérem nebo, při absenci trenéra, kapitánem ve hře, a to pouze jimi

15.3.1 Řádná přerušení hry mohou být požadována trenérem nebo, při absenci trenéra, kapitánem ve hře, a to pouze jimi.


Otázka 122:

Dle pravidel: Podávající neprovede podání správně, přijímající družstvo je v chybném postavení. Jak rozhodne rozhodčí?

 • podávat bude stejné družstvo, protože soupeř byl v chybném postavení
 • podávat bude soupeř, protože podávající neprovedl podání správně
 • jedná se o oboustrannou chybu

12.7.1 Pokud se podávající dopustí chyby v okamžiku úderu do míče při podání (nesprávně je provede, poruší pořadí postupu, apod.) a soupeř je v chybném postavení, pak je sankcionována chyba při podání.

7.5.2 Dopustí-li se podávající některé z „chyb při podání“ v okamžiku uskutečnění podání, chyba podávajícího převládá nad chybou v postavení.

Následující chyby vedou ke změně podání, i když je soupeř v chybném postavení. Podávající:
12.6.1.2 neprovede podání správně.


Otázka 123:

Dle pravidel: Na hřišti kdykoliv (u jednoho družstva):

 • musí být alespoň jedno libero
 • mohou být dvě libera
 • může být pouze jedno libero

19.1.3 ………. Na hřišti může být kdykoliv pouze jedno libero.


Otázka 124:

Dle pravidel: Střídání:

 • může být provedeno kdekoliv v prostoru před lavičkou
 • může být provedeno na spojnici útočné a postranní čáry
 • musí být provedeno v zóně střídání

15.10.1 Střídání musí být provedeno v zóně střídání.


Otázka 125:

Dle pravidel: Rozhodněte kdy je akce chybou a kdy ne.

A/ hráč přední řady uskutečnil dokončený útočný úder v okamžiku pozice míče zcela nad úrovní horního okraje sítě a uvnitř vlastního hracího prostoruAnoNe
B/ hráč zadní řady uskutečnil dokončený útočný úder ze zadní zóny v okamžiku pozice míče zcela nad úrovní horního okraje sítě, při čemž se při odrazu dotkl útočné čáryAnoNe
C/ hráč zadní řady uskutečnil dokončený útočný úder z přední zóny v okamžiku pozice míče částečně pod úrovní horního okraje sítěAnoNe
D/ hráč přední řady uskutečnil dokončený útočný úder v přední zóně v okamžiku pozice míče zcela nad úrovní horního okraje sítě přímo z podání soupeřeAnoNe
E/ hráč udeří do míče uvnitř hracího prostoru soupeřeAnoNe
F/ libero uskutečnilo dokončený útočný úder v okamžiku pozice míče částečně pod úrovní horního okraje sítěAnoNe
G/ hráč zadní řady uskutečnil dokončený útočný úder ze zadní zóny v okamžiku pozice míče zcela nad úrovní horního okraje sítě po nahrávce libera vrchním odbitím prsty ve své přední zóněAnoNe

A/ 13.2.1 Hráč přední řady smí dokončit útočný úder v jakékoliv výšce za předpokladu, že dotek míče nastal uvnitř vlastního hracího prostoru.
B/ 13.2.2 Hráč zadní řady může dokončit útočný úder v jakékoliv výšce zpoza přední zóny:

13.2.2.1 při odrazu se noha(y) hráče nesmí dotknout útočné čáry ani ji překročit;
C/ 13.2.3 Hráč zadní řady může také dokončit útočný úder z přední zóny, je-li v okamžiku doteku míč částečně pod úrovní horního okraje sítě.
D/ 13.2.4 Žádnému hráči není dovoleno dokončit útočný úder ze soupeřova podání, jestliže je míč v přední zóně a zcela nad úrovní horního okraje sítě
E/ 13.3.1 Hráč udeří do míče uvnitř hracího prostoru družstva soupeře
F/ 13.3.5 Libero dokončí útočný úder, jestliže je míč v okamžiku úderu zcela nad úrovní horního okraje sítě.
19.3.1.2 Je omezen hrát jako hráč zadní řady a není mu dovoleno dokončit útočný úder odkudkoliv (zahrnující hřiště a volnou zónu), jestliže se míč v okamžiku doteku nachází zcela výše než je horní okraj sítě.
G/ 13.3.6 Hráč dokončí útočný úder zcela nad úrovní horního okraje sítě, jestliže k němu směřuje míč zahraný liberem vrchním odbitím prsty ve své přední zóně.
19.3.1.4 Hráč nesmí dokončit útočný úder, když je míč zcela výše než je horní okraj sítě, jestliže k němu směřuje od libera zahraný míč vrchním odbitím prsty ve vlastní přední zóně. Míč může být zahrán útočným úderem svobodně, pokud Libero uskuteční stejnou akci vně své přední zóny.


Otázka 126:

Dle pravidel: Blokování je činnost hráčů:

 • v blízkosti sítě, jejímž účelem je zabránit přeletu míče od soupeře tím, že sáhnou výše, než je horní okraj sítě bez ohledu na výšku dotyku s míčem
 • v blízkosti sítě, jejímž účelem je zabránit přeletu míče od soupeře tím, že sáhnou výše, než je horní okraj sítě
 • v blízkosti sítě, jejímž účelem je zabránit přeletu míče od soupeře tím, že sáhnou výše, než je horní okraj sítě a míč zasáhnou nad úrovní horního okraje sítě

14.1.1 Blokování je činnost hráčů v blízkosti sítě, jejímž účelem je zabránit přeletu míče od soupeře tím, že sáhnou výše, než je horní okraj sítě bez ohledu na výšku dotyku s míčem.


Otázka 127:

Dle pravidel: Vyskytne-li se během hry jakýkoliv vnější zásah:

 • musí být hra zastavena a posouzena jako dokončená rozehra s bodem pro jedno družstvo
 • nechá se rozehra dohrát a pak bude posouzena jako zdržování
 • musí být hra zastavena a rozehra opakována

17.2 Vnější zásah
Vyskytne-li se během hry jakýkoliv vnější zásah, musí být hra zastavena a rozehra opakována.


Otázka 128:

Dle pravidel: V průběhu téhož přerušení:

 • může u každého družstva po sobě následovat žádost o jeden nebo dva oddechové časy a jedna žádost o střídání
 • může u každého družstva po sobě následovat žádost o jeden nebo dva oddechové časy a více žádostí o střídání
 • může u každého družstva po sobě následovat žádost o jeden oddechový čas a více žádostí o střídání

15.2.1 Žádost o jeden nebo dva oddechové časy a jedna žádost o střídání může u každého družstva následovat po sobě v průběhu téhož přerušení.


Otázka 129:

Dle pravidel: Žádost o řádné přerušení hry byla zamítnuta a sankcionována za zdržování. Pak:

 • není dovoleno žádat o jakékoliv řádné přerušení hry ve stejném přerušení
 • je dovoleno žádat o výjimečné přerušení hry ve stejném přerušení
 • není dovoleno žádat o jakékoliv řádné přerušení hry ve stejném setu

15.2.4 Není dovoleno žádat o jakékoliv řádné přerušení hry poté, co byla předchozí žádost zamítnuta a sankcionována napomenutím za zdržování ve stejném přerušení (tzn. před koncem následující dokončené rozehry).


Otázka 130:

Dle pravidel: Vyskytne-li se vážná událost v době, kdy je míč ve hře, pak:

 • rozhodčí nechá dokončit rozehru
 • musí rozhodčí okamžitě přerušit hru a povolit zdravotní pomoci vstoupit do hřiště
 • rozhodčí okamžitě ukončí rozehru ve prospěch družstva u nějž nedošlo k vážné události

17.1.1 Vyskytne-li se vážná událost v době, kdy je míč ve hře, musí rozhodčí okamžitě přerušit hru a povolit zdravotní pomoci vstoupit do hřiště. Rozehra se opakuje.


Otázka 131:

Dle pravidel: U jednoho nebo více blokujících se mohou vyskytnout následné (rychlé a spojité) doteky za předpokladu:

 • že jsou uskutečněny v průběhu jednoho setu
 • že jsou uskutečněny v průběhu jedné rozehry
 • že jsou uskutečněny v průběhu jedné akce

14.2 Dotek bloku U jednoho nebo více blokujících se mohou vyskytnout následné (rychlé a spojité) doteky za předpokladu, že jsou uskutečněny v průběhu jedné akce.

9.2.3.1 při blokování mohou nastat následné doteky jednoho nebo více blokujících za předpokladu, že se vyskytnou v průběhu jedné akce;


Otázka 132:

Dle pravidel: Přerušení je:

 • čas mezi jednou přerušenou rozehrou a zapískáním prvního rozhodčího na další podání
 • čas mezi jednou dokončenou rozehrou a zapískáním prvního rozhodčího na další podání
 • čas mezi dvěma dokončenými rozehrami

15 PŘERUŠENÍ
Přerušení je čas mezi jednou dokončenou rozehrou a zapískáním prvního rozhodčího na další podání.