Řešení 10

Otázka 73:

Dle pravidel: Kdo je to „kapitán ve hře“?

 • je to hráč na hřišti, který řídí hru svého družstva a na pokyn trenéra žádá oddechové časy
 • je to hráč na hřišti, který je oprávněn hovořit s rozhodčím v době, kdy je míč mimo hru
 • je to hráč na hřišti plnící pokyny kapitána družstva, který právě není na hřišti

5.1.2 V průběhu utkání, je-li kapitán družstva na hřišti, je kapitánem ve hře. Není-li kapitán družstva na hřišti, trenér nebo sám kapitán musí určit jiného hráče na hřišti, který bude plnit funkci kapitána ve hře. Tento kapitán ve hře plní své povinnosti, dokud není vystřídán, dokud se nevrátí na hřiště kapitán družstva nebo do konce setu. Je-li míč mimo hru, je pouze kapitán ve hře oprávněn hovořit s rozhodčími


Otázka 74:

Dle pravidel: Rozehra je:

 • posloupnost činností ve hře od okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem až do okamžiku, kdy je míč mimo hru
 • posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu
 • posloupnost činností ve hře, jejichž výsledkem je udělení bodu vyjma udělení trestu a ztráty podání z důvodu překročení časového limitu pro podání

6.1.3 Rozehra a dokončená rozehra
Rozehra je posloupnost činností ve hře od okamžiku úderu do míče podávajícím hráčem až do okamžiku, kdy je míč mimo hru.


Otázka 75:

Dle pravidel: Protrhne-li míč oko sítě nebo ji strhne dolů:

 • rozehru získává družstvo, které neodehrálo míč do sítě
 • rozehru získává družstvo, které odehrálo míč do sítě
 • rozehra je anulována a opakuje se

10.3.2 Protrhne-li míč oko sítě nebo ji strhne dolů, rozehra je anulována a opakuje se.


Otázka 76:

Dle pravidel: Vyhraje-li rozehru přijímající družstvo, získá právo podávat a:

 • dříve než uskuteční podání postoupí dle pořadí postupu. Hráč, který postoupí z postavení 6 (zadní-střední) do postavení 1 (zadní-pravý), bude podávat.
 • dříve než uskuteční podání postoupí dle pořadí postupu. Hráč, který postoupí z postavení 2 (přední-pravý) do postavení 1 (zadní-pravý), bude podávat.
 • dříve než uskuteční podání postoupí dle pořadí postupu. Hráč, libovolně určený, bude podávat.

12.2.2.2 vyhraje-li přijímající družstvo rozehru, získává právo podávat a dříve než uskuteční podání, postoupí dle pořadí postupu. Hráč, který postoupí z postavení 2 (přední-pravý) do postavení 1 (zadní-pravý), bude podávat.

(Dá se aplikovat i pravidlo 7.6.2 Získalo-li přijímající družstvo právo podávat, jeho hráči postoupí o jedno postavení ve směru pohybu hodinových ručiček: hráč v postavení 2 postoupí do postavení 1, aby podával, hráč v postavení 1 postoupí do postavení 6 apod.)


Otázka 77:

Dle pravidel: Která definice útočného úderu je správná?

 • všechny akce, po kterých míč směřuje do pole soupeře, jsou považovány za útočné údery
 • všechny akce, po kterých míč směřuje do pole soupeře, kromě podání jsou považovány za útočné údery
 • všechny akce, po kterých míč směřuje do pole soupeře, kromě podání a bloku jsou považovány za útočné údery

13.1.1 Všechny akce, po kterých míč směřuje do pole soupeře, kromě podání a bloku jsou považovány za útočné údery


Otázka 78:

Dle pravidel: Při blokování může hráč umístit své ruce a paže za síť (prostor soupeře) za předpokladu:

 • že jeho činnost nepřekáží soupeři ve hře předtím než soupeř uskutečnil útočný úder
 • že jeho činnost nepřekáží soupeři ve hře před a během provedení útočného úderu
 • že jeho činnost nepřekáží soupeři ve hře v průběhu uskutečnění útočného úderu

14.3 Blokování v prostoru soupeře
Při blokování může hráč umístit své ruce a paže za síť (prostor soupeře) za předpokladu, že jeho činnost nepřekáží soupeři ve hře. Není tedy dovoleno dotknout se míče za sítí ( v prostoru soupeře), předtím než soupeř provedl/uskutečnil útočný úder.

11.1 Přesáhnutí přes síť
11.1.1 Při bloku je blokujícímu hráči dovoleno dotknout se míče za sítí za předpokladu, že nepřekáží soupeři ve hře před nebo v průběhu jeho útočným úderem.

POZOR!!! V českém překladu pravidel 11.1.1 zůstala chyba …nebo v průběhu… (přikládám anglický originál k porovnání)
(11.1.1 In blocking, a player may touch the ball beyond the net, provided that he/she does not interfere with the opponent’s play before the latter’s attack hit.)


Otázka 79:

Dle pravidel: První neoprávněná žádost družstva v utkání, která neovlivní nebo nezdrží hru:

 • musí být zamítnuta, ale musí být zaznamenána do zápisu o utkání bez jakýchkoliv dalších důsledků
 • musí být povolena, ale musí být zaznamenána do zápisu o utkání bez jakýchkoliv dalších důsledků
 • musí být zamítnuta a považována za zdržování s příslušnými důsledky

15.11.2 První neoprávněná žádost družstva v utkání, která neovlivní nebo nezdrží hru, musí být zamítnuta, ale musí být zaznamenána do zápisu o utkání bez jakýchkoliv dalších důsledků


Otázka 80:

Dle pravidel: Libero se stane nebo může být prohlášeno za neschopné pokračovat ve hře trenérem nebo v případě jeho nepřítomnosti, kapitánem ve hře:

 • z jakéhokoliv důvodu
 • pouze z důvodu zranění
 • z důvodu zranění nebo vyloučení či diskvalifikace

19.4.1
……. Libero může být prohlášeno za neschopné pokračovat ve hře z jakéhokoli důvodu trenérem nebo v případě jeho nepřítomnosti, kapitánem ve hře.


Otázka 81:

Dle pravidel: Pokud neměla družstva již před utkáním k dispozici hřiště výhradně zcela pro sebe, jsou oprávněna ke společnému oficiálnímu rozcvičení u sítě v délce:

 • 6 minut
 • 10 minut
 • 12 minut
 • 15 minut

7.2.1 Pokud měla družstva již před utkáním k dispozici hřiště výhradně zcela pro sebe, jsou oprávněna ke společnému oficiálnímu rozcvičení u sítě v délce 6 minut, pokud neměla, musí mít 10 minut.


Otázka 82:

Dle pravidel: Míč ve hře je:

 • od okamžiku úderu do míče při podání povoleném prvním rozhodčím
 • od okamžiku zapískání na podání prvním rozhodčím
 • od okamžiku přeletu míče svislé roviny sítě

8.1 Míč ve hře
Míč je ve hře od okamžiku úderu do míče při podání povoleném prvním rozhodčím


Otázka 83:

Dle pravidel: Zóna podání je po stranách vymezena dvěma krátkými čarami o délce 15 cm.

 • Obě tyto čáry jsou součástí šíře zóny podání.
 • Obě tyto čáry nejsou součástí šíře zóny podání.
 • Zóna podání není vymezena žádnými čarami

1.4.2 Zóna podání
Zóna podání je 9 m široká plocha za oběma koncovými čarami. Po stranách je vymezena dvěma krátkými čarami o délce 15 cm, vyznačenými 20 cm za koncovou čarou jako prodloužení obou postranních čar. Obě krátké čáry jsou součástí šíře zóny podání.


Otázka 84:

Dle pravidel: Jaká sankce následuje za druhé a další zdržování?

 • napomenutí
 • trest (bod a podání pro soupeře)
 • ústní domluva

16.2.3 Druhé a každé následující zdržování jakéhokoliv typu kterýmkoliv členem téhož družstva ve stejném utkání znamená chybu a je sankcionováno „trestem za zdržování“: bodem a podáním pro soupeře.


Otázka 85:

Dle pravidel: Které z uvedených tvrzení o právech a povinnostech trenéra je správné?

 • trenér musí sedět na lavičce družstva nejblíže k zapisovateli
 • trenér může dávat rady hráčům na hřišti, přičemž se může pohybovat ve volné zóně před lavičkou svého družstva od prodloužené útočné čáry až po zónu rozcvičení
 • trenér může požádat druhého rozhodčího nebo zapisovatele o informaci o počtu vyčerpaných T nebo S svého družstva, pokud tato informace není zobrazená na ukazateli skóre

5.2.3.4 on, jakož i další členové družstva, může dávat pokyny hráčům na hřišti. Trenér může dávat pokyny, zatím co stojí nebo chodí uvnitř volné zóny před lavičkou svého družstva v rozmezí od prodloužení útočné čáry až k prostoru pro rozcvičení


Otázka 86:

Dle pravidel: Výstroj hráče se skládá:

 • z dresu, trenýrek, ponožek a sportovní obuvi
 • z dresu, trenýrek a sportovní obuvi
 • z dresu a trenýrek
 • z dresu, trenýrek a ponožek

4.3 Výstroj
Výstroj hráče se skládá z dresu, trenýrek, ponožek (úbor) a sportovní obuvi.


Otázka 87:

Dle pravidel: Oddechové časy a střídání označujeme jako:

 • mimořádná přerušení hry
 • právoplatná přerušení hry
 • řádná přerušení hry

15 PŘERUŠENÍ
……… Řádná přerušení hry jsou pouze „oddechové časy“ a „střídání“.