Kapitola 1: Zařízení a vybavení

1 HRACÍ PLOCHA

Hrací plocha zahrnuje hřiště a volnou zónu, která musí být pravoúhlá a symetrická (1.1, D1a, D1b)

1.1 Rozměry (D2)

Hřiště je obdélník o rozměrech 18×9 m obklopený volnou zónou, která je na všech stranách minimálně 3 m široká.
Volný hrací prostor je prostor nad hrací plochou, který je bez jakýchkoliv překážek. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 7 m od povrchu hrací plochy.

Pro všechny světové a oficiální soutěže FIVB musí měřit volná zóna 5 m od postranních a 6,5 m od koncových čar. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 12,5 m od povrchu hrací plochy.

1.2 Hrací povrch

1.2.1 Povrch musí být plochý, vodorovný a jednolitý. Nesmí pro hráče představovat jakékoliv nebezpečí zranění. Je zakázáno hrát na hrubých nebo kluzkých površích.

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB je povolen pouze dřevěný nebo syntetický povrch. Každý povrch musí být předem schválen FIVB.

1.2.2 V halách musí být povrch hřiště světlé barvy.

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB je pro čáry požadována bílá barva. Pro hřiště a volnou zónu jsou požadovány různé barvy, od sebe odlišné. Hřiště může mít barevně odlišnou přední zónu a zadní zónu. (1.1, 1.3)

1.2.3 Na venkovních hřištích je povolen sklon 5 mm na 1 m pro drenáž. Čáry hřiště z pevného materiálu jsou zakázány. (1.3)

1.3 Čáry na hřišti (D2)

1.3.1 Všechny čáry jsou 5 cm široké. Jejich barva musí být světlá a rozdílná od povrchu hrací plochy i od všech ostatních čar. (1.2.2)

1.3.2 Čáry vymezující hřiště
Hřiště je vymezeno dvěma postranními a dvěma koncovými čarami. Jak postranní, tak koncové čáry jsou vyznačeny uvnitř rozměrů hřiště. (1.1)

1.3.3 Střední čára
Osa střední čáry rozděluje hřiště na dvě stejná pole, každé o rozměrech 9 x 9 m, avšak celá šíře střední čáry je považována za součást obou polí. Tato čára prochází pod sítí od jedné postranní čáry k druhé. (D2)

1.3.4 Útočná čára
V každém poli je útočná čára, jejíž zadní okraj je veden 3 m od osy střední čáry a označuje přední zónu. (1.3.3, 1.4.1)

Pro všechny světové a oficiální soutěže FIVB je od postranních čar útočná čára prodloužena připojením přerušovaných čár s pěti úsečky o délce 15 cm a šířkou 5 cm, vyznačenými 20 cm od sebe do celkové délky 1,75 m. „Trenérská omezující čára“ (přerušovaná čára, která vede od útočné čáry po koncovou čáru, rovnoběžně s postranní čarou a ve vzdálenosti 1,75 m od ní) je tvořena z 15 cm dlouhých úseček, vzdálených od sebe 20 cm, a vymezuje hranici prostoru působnosti trenéra. (D2)

1.4 Zóny a prostory (D1b, D2)

1.4.1 Přední zóna (19.3.1.4, 23.3.2.3e, D2)
Přední zóna každého pole je vymezena osou střední čáry a zadním okrajem útočné čáry. (1.3.3, 1.3.4, 19.3.1.4, 23.3.2.3e)
Za přední zónu je považováno i její prodloužení od postranní čáry až do konce volné zóny. (1.1, 1.3.2)

1.4.2 Zóna podání
Zóna podání je 9 m široká plocha za oběma koncovými čarami.
Po stranách je vymezena dvěma krátkými čarami o délce 15 cm, vyznačenými 20 cm za koncovou čarou jako prodloužení obou postranních čar. Obě krátké čáry jsou součástí šíře zóny podání. (1.3.2, 12, D1b)
Hloubka zóny podání je vymezena koncem volné zóny. (1.1)

1.4.3 Zóna střídání
Zóna střídání je vymezena prodloužením obou útočných čar až ke stolku zapisovatele. (1.3.4, 15.6.1, D1b)

1.4.4 Zóna výměny libera
Zóna výměny libera je část volné zóny na straně lavičky družstva, vymezené prodloužením útočné čáry až ke koncové čáře. (19.3.2.7, D1b)

1.4.5 Prostor pro rozcvičení
Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB jsou prostory pro rozcvičení, o velikosti přibližně 3 x 3 m, umístěny v obou rozích na straně hráčských laviček mimo volnou zónu, kde nebudou bránit výhledu diváků nebo alternativně za lavičkou družstva, pokud tam jsou tribuny výše než 2,5 metru nad povrchem hřiště. (24.2.5, D1a, D1b)

1.4.6 Prostor pro vyloučené
Prostor pro vyloučené, o rozměru přibližně 1 x 1 m a vybavený dvěma židlemi, je umístěn v kontrolovaném prostoru vně prodloužení koncové čáry. Může být označen 5 cm širokou červenou čarou. (21.3.2.1, DD1a, D1b)

1.5 Teplota
Nejnižší teplota nesmí klesnout pod 10o C (50o F).
Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB by neměla být maximální teplota vyšší než 25o C (77o F) a minimální nižší než 16o C (61o F).

1.6 Osvětlení
Osvětlení nesmí být nižší než 300 luxů
Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB by nemělo být osvětlení hrací plochy nižší
než 2000 luxů měřených ve výšce 1 m nad povrchem hrací plochy. (1)


2 SÍŤ A SLOUPKY (D3)
2.1 Výška sítě
2.1.1 Síť je umístěna svisle nad střední čarou a její horní okraj je ve výšce 2,43 m pro muže a
2,24 m pro ženy. (1.3.3)
2.1.2 Výška se měří ve středu hřiště. Výška sítě (nad oběma postranními čarami) musí být
přesně stejná a nesmí převýšit stanovenou výšku o více než 2 cm. (1.1, 1.3.2, 2.1.1)
2.2 Struktura
Síť je 1,00 m široká (+/- 3 cm) a 9,50 až 10,00 m dlouhá (přesahující na každé straně za postranní
pásky o 25 až 50 cm), zhotovena z černých čtvercových ok o straně 10 cm. (D3)
Pro světové a oficiální soutěže FIVB, ve spojení se specifickými soutěžními předpisy,
může být velikost ok upravena tak, aby usnadnila použití reklamy v souladu s
marketingovými dohodami.
Na jejím horním okraji je umístěna vodorovná páska, široká 7 cm, zhotovená ze zdvojeného
bílého plátna a přišitá po celé své délce. Každý konec této pásky má otvor, jímž prochází provaz
upevňující pásku ke sloupkům tak, aby byl její horní okraj napnutý.
Uvnitř pásky je pružné lanko upínající síť ke sloupkům a udržující její horní okraj napnutý.
Na spodním okraji sítě je umístěna další vodorovná páska, široká 5 cm, podobná pásce na horním
okraji, skrze ni je provlečen provaz. Tento provaz upevňuje síť ke sloupkům a udržuje tak spodní
okraj sítě napnutý.
2.3 Postranní pásky
Dvě bílé pásky jsou upevněny svisle k síti a umístěny přímo nad každou postranní čarou. (1.3.2,
D3)
Jsou 5 cm široké a 1 m dlouhé a jsou považovány za součást sítě.
2.4 Anténky
Anténka je ohebná tyčka dlouhá 1,80 m, o průměru 10 mm, zhotovená ze sklolaminátu nebo
podobného materiálu.
Anténka je upevněná na vnějším okraji každé postranní pásky. Anténky jsou umístěny na
opačných stranách sítě. (2.3, D3)
Horních 80 cm každé anténky převyšuje síť a je označeno 10 cm širokými pruhy kontrastních
barev, přednostně červené a bílé.
Anténky jsou považovány za součást sítě a ohraničují bočně prostor přeletu. (10.1.1, D3, D5a,
D5b)
2.5 Sloupky
2.5.1 Sloupky, na kterých je síť připevněna, jsou umístěny ve vzdálenosti 0,5 -1,0 m na vnější
straně od postranních čar. Jsou vysoké 2,55 m a přednostně nastavitelné. (D3)
Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB jsou sloupky upevňující síť
umístěny ve vzdálenosti 1 m od postranních čar a musí být měkce ochráněny.
2.5.2 Sloupky jsou zaoblené a hladké, zapuštěné do země bez upevňovacích lan. Na
sloupcích nesmí být žádná nebezpečná nebo překážející zařízení.
2.6 Doplňkové vybavení
Veškeré doplňkové vybavení je určováno směrnicemi FIVB.


3 MÍČE
3.1 Parametry
Míč musí být kulatý, s povrchovou vrstvou zhotovenou z měkké kůže nebo ze syntetické kůže a
uvnitř s duší z gumy nebo jiného podobného materiálu.
Jeho barva může být jednotně světlá nebo kombinací barev.
Syntetická kůže a barevné kombinace míčů, používaných v oficiálních mezinárodních
soutěžích, musí odpovídat parametrům FIVB.
Jeho obvod je 65 – 67 cm a jeho váha je 260 – 280 gramů.
Jeho vnitřní tlak je 0,300 až 0,325 kg/cm2 (4,26 až 4,61 psi) (294,30 až 318,82 mbar nebo hPa).
3.2 Jednotnost míčů
Všechny míče použité v utkání musí být jednotné, pokud se týká jejich obvodu, váhy, tlaku,
typu, barvy apod. (3.1)
Všechny světové a oficiální soutěže FIVB, jakož i národní nebo ligová mistrovství, se
musí hrát s míči schválenými FIVB, pokud není s FIVB dohodnuto jinak.
3.3 Systém pěti míčů
Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB musí být používáno pěti míčů. V tomto
případě je šest sběračů míčů umístěných po jednom v každém rohu volné zóny a za každým
rozhodčím. (D10)